Regulamin i polityka bezpieczeństwa

 I. WSTĘP

 1. Portal e-gastro.com jest własnością spółki MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-204, przy ul. Jordanowskiej 12 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519595 , NIP: 5213676936, zwaną dalej „MT Targi Polska”.
 2. Niniejszy Regulaminu określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego zarejestrowanego pod adresem: www.e-gastro.com (zwany dalej „Portalem”).
 3. Użytkownikiem Portalu w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Portalu.
 4. Użytkownicy korzystający ze strony www.e-gastro.com związani są zapisami niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e."
 6. Zawartość serwisu stanowi własność MT Targi Polska i jest prawnie chroniona.
 7. Jeśli nie wskazano inaczej, to Użytkownicy mają prawo przeglądać stronę e-gastro.com oraz utrwalać ją w dowolnej formie wyłącznie dla własnego użytku.
 8. Użytkownik podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża jednocześnie zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej od MT Targi Polska.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MT Targi Polska SA z siedzibą  w Warszawie, ul. Jordanowska 12 (dalej MT Targi).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MT Targi można skontaktować się z nami mailowo: rejestracja@mttargi.pl lub  telefonicznie: 22 529 39 50.
 3. Państwa dane osobowe w MT Targi przetwarzane są:
  - W celu wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji handlowychoraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).
  - W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
  - Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO)
  - W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO)
  - W systemach informatycznych MT Targi w celach administracyjnych i informacyjnych służących do obsługi targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit.b i f RODO)
  -W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
  - W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
  - W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  - Do  zarządzenia  i  prowadzenia  serwisu http://e-gastro.com,  co  jest  naszym  prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jako MT Targi dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla MT Targi, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  - Dostawcom usług zaopatrujących MT  Targi w rozwiązania techniczne  oraz umożliwiające prace  w systemach  IT  i  zarządzanie  naszą  organizacją  (w  szczególności  dostawcom  usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
  - Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
  - Dostawcom usług transportowych.
  - Instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS Należymy do:
  - Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania–oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  - Podwykonawcom naszych usług.
  - Dostawcą usług marketingowych i reklamowych.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  lun niezbędnym  do  podpisania  umowy  i  wykonania  usług    jest  obowiązkowe.  W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania  danych  niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania  usług  lub  danych  niezbędnych  do wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usług lub możemy odmówić podpisania umowy.
 6. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo praw o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać  na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z informacjami o nowych targach i usługach.
 8. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  - Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
  - do  czasu cofnięcia  przez  Klienta  zgody. Cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W związku z przetwarzaniem przez MT Targi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  -dostępu do danych,
  -sprostowania danych,
  -zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  -sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  -przenoszenia danych.
 10.  Źródłem pochodzenia Państwa danych są: umowa uczestnictwa, formularz rejestracyjny z targów, serwis internetowy mttargionline.pl lub newsletter ze stron internetowych targów i portalu e-gastro.com lub zostały zakupione od firmy Mediaten Sp. z o.o., a także z innych powszechnie dostępnych źródeł.
 11. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z MT Targami telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie MT Targów.
 12. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 13. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 14. Państwa  dane  nie  są  przekazywane  do  Państwa  trzeciego  będącego  poza  Europejskim Obszarem Gospodarczym.

III. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG.

 1. MT Targi Polska świadczy usługi w następującym zakresie:
 2. Prezentacje ofert w katalogu produktów
 3. Prezentacje firm w katalogu firm
 4. Wysyłka informacji o aktualnych ofertach w Newsletterach
 5. Zamieszczanie banerów reklamowych i treści reklamowych
 6. Zamawianie usług serwisu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zamówień dostępnego w zakładce Reklama nae-gastro.com lub bezpośrednio z działem handlowym tel.: 22 529 39 33 / 11 e-mail: gastro@mttargi.pl
 7. Prezentacje ofert są ważne przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia ich umieszczenia i automatycznie dezaktywowane, chyba że użytkownik uzgodni inny termin wygaszenia oferty.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoją ofertę, zgłaszając taką prośbę mailowo na adres: gastro@mttargi.pl
 9. Szczegółowe wytyczne w zakresie przygotowywania i zamieszczania ofert dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników w zakładce reklama lub pod numerem tel.: 22 529 39 33 / 11 oraz e-mailem: gastro@mttargi.pl
 10. Oferta cenowa przedstawiona w serwisie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

IV. WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM.

 1. Do uruchomienia i korzystania z serwisu niezbędny jest komputer podłączony do Internetu, obsługujący przeglądarkę internetową w wersji Internet Explorer 7.0 lub wyższą, Mozilla Firefox 25 lub wyższą, Google Chrome 31.0 lub wyższą.
 2. MT Targi Polska zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie informatycznym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

 V. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA.

 1. Każdy użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. W przypadku uzyskania przez MT Targi Polska informacji o korzystaniu przez danego użytkownika z serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, MT Targi Polska ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości serwisu wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności Użytkownik serwisu zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
 4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie e-gastro.com będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 5. Użytkownicy, pobierając materiały z serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach informatycznych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do administratora serwisu.
 6. MT Targi Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników, a w szczególności rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych informacji.
 7. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności wszelkie działania obniżające sprawność serwisu.
 8. Działania opisane w pkt. V.7 stanowić mogą dla MT Targi podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu dla danego Użytkownika oraz zawiadomienia organów ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w prawie polskim.

 VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do siedziby MT Targi Polska w formie pisemnej i określać:
  ) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim
  b.) rodzaj usługi, której dotyczy,
  c.) czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  d.) zarzuty,
  e.) okoliczności uzasadniające reklamację,
  f.) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia lub jego skutków.
 2. MT Targi Polska zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VII. ZAWIERANIE UMÓW POMIĘDZY KONTRAHENTAMI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU E-GASTRO

 1. Serwis e-gastro nie pośredniczy w przekazywaniu informacji, płatności pomiędzy stronami do których doszło w przypadku jakiejkolwiek transakcji. 
 2. Szczegóły transakcji ustalane są bezpośrednie pomiędzy stronami (Zamawiający i Wykonawca).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem a MT Targi, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby MT Targi Polska.
 2. MT Targi Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów zamawiania usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.