Regulamin i polityka bezpieczeństwa

 I. WSTĘP

 1. Portal e-gastro.com jest własnością spółki MT Targi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 04-204, przy ul. Jordanowskiej 12 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519595 , NIP: 5213676936, zwaną dalej „MT Targi Polska”.
 2. Niniejszy Regulaminu określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego zarejestrowanego pod adresem: www.e-gastro.com (zwany dalej „Portalem”).
 3. Użytkownikiem Portalu w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Portalu.
 4. Użytkownicy korzystający ze strony www.e-gastro.com związani są zapisami niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e."
 6. Zawartość serwisu stanowi własność MT Targi Polska i jest prawnie chroniona.
 7. Jeśli nie wskazano inaczej, to Użytkownicy mają prawo przeglądać stronę e-gastro.com oraz utrwalać ją w dowolnej formie wyłącznie dla własnego użytku.
 8. Użytkownik podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża jednocześnie zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej od MT Targi Polska.

II. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG.

 1. MT Targi Polska świadczy usługi w następującym zakresie:
 2. Prezentacje ofert w katalogu produktów
 3. Prezentacje firm w katalogu firm
 4. Wysyłka informacji o aktualnych ofertach w Newsletterach
 5. Zamieszczanie banerów reklamowych i treści reklamowych
 6. Zamawianie usług serwisu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zamówień dostępnego w zakładce Reklama nae-gastro.com lub bezpośrednio z działem handlowym tel.: 22 529 39 33 / 11 e-mail: gastro@mttargi.pl
 7. Prezentacje ofert są ważne przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia ich umieszczenia i automatycznie dezaktywowane, chyba że użytkownik uzgodni inny termin wygaszenia oferty.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoją ofertę, zgłaszając taką prośbę mailowo na adres: gastro@mttargi.pl
 9. Szczegółowe wytyczne w zakresie przygotowywania i zamieszczania ofert dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników w zakładce reklama lub pod numerem tel.: 22 529 39 33 / 11 oraz e-mailem: gastro@mttargi.pl
 10. Oferta cenowa przedstawiona w serwisie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

III. WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM.

 1. Do uruchomienia i korzystania z serwisu niezbędny jest komputer podłączony do Internetu, obsługujący przeglądarkę internetową w wersji Internet Explorer 7.0 lub wyższą, Mozilla Firefox 25 lub wyższą, Google Chrome 31.0 lub wyższą.
 2. MT Targi Polska zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie informatycznym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

 IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. MT Targi Polska – właściciel Portalu e-gastro.com (działający w obszarze b2b) będący również Administratorem Danych Osobowych gromadzi oferty przedsiębiorstw i udostępnia je innym firmom. Serwis e-gastro spełnia wszelkie wymogi stawiane przez ustawodawcę w tym zakresie zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. MT Targi Polska gromadzi dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do sprawnej realizacji usługi i zamówienia. MT Targi Polska nie udostępnia danych podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 2. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia podanych danych. W tym celu należy przesłać stosowną prośbę na adres: gastro@mttargi.pl

 V. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA.

 1. Każdy użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. W przypadku uzyskania przez MT Targi Polska informacji o korzystaniu przez danego użytkownika z serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, MT Targi Polska ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości serwisu wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności Użytkownik serwisu zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
 4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie e-gastro.com będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 5. Użytkownicy, pobierając materiały z serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach informatycznych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do administratora serwisu.
 6. MT Targi Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników, a w szczególności rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych informacji.
 7. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności wszelkie działania obniżające sprawność serwisu.
 8. Działania opisane w pkt. V.7 stanowić mogą dla MT Targi podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu dla danego Użytkownika oraz zawiadomienia organów ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w prawie polskim.

 VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do siedziby MT Targi Polska w formie pisemnej i określać:
  ) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim
  b.) rodzaj usługi, której dotyczy,
  c.) czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  d.) zarzuty,
  e.) okoliczności uzasadniające reklamację,
  f.) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia lub jego skutków.
 2. MT Targi Polska zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VII. ZAWIERANIE UMÓW POMIĘDZY KONTRAHENTAMI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU E-GASTRO

 1. Serwis e-gastro nie pośredniczy w przekazywaniu informacji, płatności pomiędzy stronami do których doszło w przypadku jakiejkolwiek transakcji. 
 2. Szczegóły transakcji ustalane są bezpośrednie pomiędzy stronami (Zamawiający i Wykonawca).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem a MT Targi, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby MT Targi Polska.
 2. MT Targi Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów zamawiania usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.